Economia

Mems i el seu impacte a la borsa

Sembla que cada vegada tenim més clar la necessitat d'anar analitzant i incorporant, els diferents factors d'inversió que fora dels més comuns, els nous temps van integrant. El procés d'assignació de recursos s'ha anat transformant i adaptant a la realitat d'un entorn en constant canvi, amb el que conéixer i aplicar aquestes noves tendències s'està demostrant com totalment necessari a fi d'aconseguir els objectius perseguits. D'aqueixa manera i atés el clàssic binomi rendibilitat/risc, cada inversor hauria de buscar l'equilibri entre tots dos i així construir un portfolio robust adaptat al seu perfil concret i horitzó temporal específic. Dins d'una estratègia ben determinada, la conjugació de volatilitat objectiu, qualitat de les companyies, momentum i una correcta diversificació (entre altres), augmentarien les probabilitats de donar amb una bona cartera amb objectius a llarg termini.

Gestió del risc i responsabilitat social

En segon lloc i en aqueix marc de transformació, als inversors institucionals se'ls han anat unint els particulars demandant que, en tot procés de gestió i assignació dels seus estalvis, s'estiga alineat amb els seus valors i es complisca amb uns certs criteris de sostenibilitat. D'aquesta manera és cada vegada més important que els vehicles i actius concrets estiguen ajustats des d'una perspectiva ISR. Malgrat que els estàndards estan en ple procés d'assentament, cada vegada és major el volum gestionat i s'ha demostrat que, des d'un punt de vista rendibilitat, són capaços de generar rendiments que estan en molts casos, per damunt d'aquelles solucions que no els incorporen.

Fins ara, res nou en el front i es tractaria d'aplicar una certa lògica i racionalitat en el procés d'inversió. No obstant això i vist l'esdevingut durant estes setmanes (Estiu 2021), hem d'afegir a tots aqueixos factors anteriors, tot el tema social i l'impacte que aquest té en les borses.

Afirmava un analista del MIT Center que, per exemple, la quantitat de tuits sobre una certa empresa i lo transmés en aquests, s'havia convertit en una mètrica més que afegir en la gestió de posicions. L'expert parlava de com els “tire chambers” o aquells ambients socials en els quals els inversors només troben informació o opinions que venen a reforçar el seu propi pensament, estaven provocant situacions mai vistes en el passat, moviments de preus incomprensibles i volums de negociació certament elevats.

Ací tenim el cas de Gamestop(GME) com un d'aqueixos fenòmens gestats en les xarxes i fòrums socials. Ara (estiu 2021) GME puja un 820% i es configura, al costat d'una altra d'aquestes accions “socials” com és AMC que puja un 1469%, com les de major rendibilitat generada en el que portem de 2021. Se'ls ha anomenat “accions mem” per estar impulsades des de plataformes de negociació d'inversors finals, per convertir-se en virals en uns certs fòrums o xarxes socials i per tindre, a tot això, un model de negoci futur no gaire clar. Si bé és cert que algunes d'elles s'han aprofitat d'aquesta situació anòmala per a millor la seua situació financera, l'esdevenir de les mateixes és certament complicat i, en condicions normals de mercat, no serien objecte de desig de molts inversors.

Però les coses canvien i les “accions mem” estan començant a generar una certa inquietud des d'un punt de vista de risc sistemàtic. El social portat a una altra dimensió. La negociació d'accions sobre la base de rumors, opinions i modes capaces de generar un volum de negociació mai vist abans on, el mogut pels inversors individuals als EUA ha passat d'estar per davall del 10% del total mercat, a suposar hui més del 20%. I tot això sense atendre els fonamentals i amb un objectiu segmentat, fins hui, entre la cerca de la màxima rendibilitat (el pròxim pelotazo) i la consecució d'uns certs objectius (aliens a l'anterior) com el vist amb la derrota de “fons hedge” baixistes de fa uns mesos.

Afegir aquest nou factor social, amb les seues variacions específiques com l'observada amb els mems, s'ha convertit en una necessitat Si bé no hi ha encara dades històriques suficients per a arribar a tals afirmacions, es publicava en el CFA IC un article just tractant aquest tema i respecte a les implicacions observades en borsa. La idea passa per analitzar la correlació d'aquest grup de “accions mem” respecte als índexs i entre elles, comparant aquests moviments abans de tot aquest impacte social i des que es converteix en una de les privilegiades del gènere (segons el grau d'atenció en Reddit). Dels primers càlculs s'observa un augment de la volatilitat i un increment de la correlació respecte a uns certs índexs, especialment el Russell 2000. De la mateixa manera i entre elles, la correlació mitjana prèvia a ser una “acció mem” passa de 0,21 a 0,38 en el que suposa un augment substancial. Així mateix, GME i AMC tenien abans de ser títols socials, una covariància del 0,08 enfront del 0,45 actual. Del costat de la volatilitat, són també interessants les dades perquè AMC per exemple, passa de tindre una volatilitat anualitzada del 134% al 239%.


Afegir aquest nou factor social, amb les seues variacions específiques com l'observada amb els meme, s'ha convertit en una necessitat des d'un punt de vista de gestió del risc. Si bé l'impacte puntual que aquells poden tindre ha de ser considerat en la seua justa mesura, en cas de tornada del mercat podria suposar un efecte traslladable a altres títols de major rellevància i, quan tots estem en el mateix costat de la balança, la història ens demostra com acaben aquestes coses.