Memètica a les aules

com treballar assignatures amb memètica?

La idea és fer com l'home de la foto: disparar amb un plàtan. La metàfora perfecta d'usar un arma potent que només pot fer el bé.

La metodologia no és nova: usar una corrent social potent per a atraure l'atenció i poder parlar de les que coses que al final importen. Així el mem és només el ganxo d'atracció, el punt d'alçada, el clickbait de les nostres vertaderes intencions.

Usar el mem a les aules és agosarat i com totes les coses agosarades té riscos i grans beneficis.

En el cas de la nostra breu guia el mem pot actuar tant com a punt de partida com un punt d'arribada. Al llarg del desenvolupamet curricular als centres escolars valencians es produeix una inèrcia didàtica: el paradigma escrit i textual. Este marc de pensament deixa fora tant la part oral (expressió oral publica i privada) com la part icònica. Per això, el format mem pot aportar/complementar el treball clàssic i convencional de determinades assignatures.

En aquesta breu guia s'exposen tres portes d'entrada:

  • El comentari de text icònic: relació entre text i imatges i anàlisi de les principals referències visuals (enquadre, escala cromàtica, format...)

  • El mem com a punt d'impuls de debat.

  • El mem com a punt de relaxació emocional de les assignatures especialment aquelles com ara llengua que viuen molt apegades a la quotidianeïtat.

  • El mem com a punt d'arribada i síntesi: presentar un treball de classe a mode de resum/conclusió en un format mem. La presentació en format mem suposa una síntesi intertextual on diversos aspectes connotats i denotats funcionen en interacció. El principal avantatges és que el format mem és molt més assequible per a l'alumnat que no la pintura o la fotografia figurativa.

LA METODOLOGIA ÉS:

  • Multinivel: Primer observar i entendre, després fer i crear, finalment pensar i decodificar.

  • Creativa i experiencial: L'alumnat ha de tindre una participació en una competència bàsica digital: buscar, trobar, jerarquitzar i contrastar informació.

EXEMPLES DE COM TREBALLAR AMB MEMÈTICA

llengua

Dificultat bàsica:

Treballar aspectes de vocabulari, ortografia i gramàtica bàsics com ara paraules, conjugació verbal...

Fer mems en valencià amb faltes d'ortografia o particularismes.

Dificultat mitjana:

Buscar mems que parlen sobre ser valencià, costums i tradició. Projectar-los i obrir un debat sobre identitat valenciana i costums socials. Què és ser valencià? Hi ha un humor valencià? Els valencians ens riem de coses que ningú més ho fa? Una falla és un mem?

Debat respecte a la introducció de noves paraules al valencià com ara: hater, follower, like, stalkejar, retuit o repiulada i especialment la paraula mem/meme.

Dificultat alta:

Presentar un treball en format mem que puga resumir una temàtica concreta com ara l'autoestima lingüística o la distinció entre diglòssia i bilingüisme.


filosofia

Dificultat bàsica: Fer mems amb frases de filòsofs barrejades amb personatges de l'actualitat.

Dificultat mitjana: Explica el Mite de la Caverna amb un mem.

Dificultat alta: Presentar un treball en conclusió sobre temàtica filosòfica bé amb reaccions de filosofs de la història com reflexions respecte a la irrupció de la tecnologia i els canvis d'adquisició del coneixement (epistemologia que això suposa) com ara l'ús de la memòria i la textualitat davant l'oralitat i la disponibilitat informativa generalitzada.

valors ètics

Dificultat bàsica: Recopilar mems en les xarxes sobre un determinat tema que estem treballant a classe. Projectar-los i compartir-los en Google Classroom.

Dificultat mitjana: Obrir un debat respecte als temes dels mems: distància entre generacions, riscos d'Internet, sobreexposició en xarxes, rastre digital, control

Dificultat alta: Fer un experiment social usant els mems per a parlar d'un aspecte molt formal o seriós en xarxes socials. Per exemple, fer una estratègia de mems sobre la llibertat sexual en base als comentaris habituals que fan els heterosexuals respecte la resta de diversitat sexual. Esperar les reaccions i estudiar-les per a observar la cultura de l'odi.

història (de l'art?)

Dificultat bàsica: Recopilar mems sobre el tema que estem estudiant.

Dificultat mitjana: Fer mems sobre el tema que estem estudiant.

Dificultat alta: Debat respecte al concepte d'art: és la memètica l'art més important del segle XXI partint del fet que les coves d'altamira són mems?

ciències

Dificultat bàsica: Buscar mems del tema que estem estudiant.

Dificultat mitjana: Fer mems respecte a la temàtica que estem estudiant.

Dificultat alta: Fer mems que només siguen comprensibles per un segment molt reduït de persones que han estudiat un tema amb molta profunditat. L'objectiu que cada vegada siga més dificil entendre el mem en base al context.

comentari de text iconogràfic

Dificultat bàsica: Fer mems respecte a un programa de televisió de moda i analitzar la relació que hi ha entre la foto, el text i el context. Analitzar la gama cromàtica, la perspectiva

Dificultat mitjana: La importància de compartir el context. Fes un mem que només puga entendre una altra persona amb la qual no has parlat prèviament.

Dificultat alta: La banalització de la cultura visual respecte a la cultura escrita. És TikTok una fàbrica d'imbècils memètics?